विभाग अधिकारी

१. ब्रिगे. श्री. सुशिल गुप्तन, संचालक माहिती तंत्रज्ञान प्रबोधिनी
२. श्री. विजय देसाई, सरव्यवस्थापक, सभागृहे
३. श्री. विनायक कांबळे, विधी सल्लागार व सदस्य सचिव, कायदेविषयक सहाय्य व
    सल्ला फोरम

४. श्रीमती रेखा नार्वेकर, संयोजिका, महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
५. श्रीमती ममता कानडे , कार्यकारी संयोजिका, महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
६. श्री. दत्ता बाळसराफ, कार्यक्रम व्यवस्थापक
७. श्री. महेश रा. चव्हाण, वित्त व लेखा व्यवस्थापक

८. श्री. अनिल पाझारे, ग्रंथपाल संसाधन व ज्ञान व्यवस्थापक
९. श्रीमती प्रज्ञा चोणकर. अभ्यासक्रम समन्वयक
१०. श्री. विजय कान्हेकर, संजोयक अपंग हक्क अभियान

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft