नागपूर विभागीय केंद्र

नागपूर विभागीय केंद्राचे कामकाज केंद्राचे अध्यक्ष श्री. गिरीश गांधी, सचिव श्री. प्रमोद मुनघटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.

   

 विभागीय केंद्र - नागपूर

 मा. श्री. गिरीश गांधी
 
अध्यक्ष विभागीय केंद्र, नागपूर
 मा. श्रीमती कोमल ठाकरे, सचिव

 द्वारा : वनराई फाऊंडेशन,
 यश काॅम्लेक्स, २ रा माळा,भरतनगर चौक,
अमरावती मार्ग, नागपूर - ४४००३३.
 कार्यालय : ०७१२-२२६११६३
 ईमेल : vanaraingp@gmail.com

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft