कार्यकारी मंडळ सदस्य

१. मा. श्री. जयंत राजाराम पाटील
२. मा. श्री. राम ताकवले
३. मा. श्री. ना. धों. महानोर
४. मा. लक्ष्मण माने
५. मा. श्री. विनायकराव पाटील
६. मा. श्री. प्रकाश आवाडे
७. मा. श्री. प्रकाश कुलकर्णी
८. मा. श्री. जीवन व्ही गोरे
९. मा. विजय शिर्के
१०. मा. श्री.  जयराज साळगांवकर
११. मा. श्री. सचिन मुळे
१२. मा. श्री. शामराव पां. पाटील
१३. मा. श्री. यशवंतराव गडाख
१४. मा. श्री. चंद्रशेखर मारुतराव घुले
१५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि.
१६. शासन प्रतिनिधी मा. श्री. नितीन करीर

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft